Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen säännöt

Yhdistyksen nimi on Statistika, ja sen kotipaikka on Turku. Yhdistyksen kieli on suomi.

2§ Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä Turun yliopiston tilastotieteen opiskelijain ja alumnein kesken ja auttaa verkostoitumisessa.

3§ Yhdistyksen toiminnan laatu

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää seminaareja ja illanviettoja, joihin hankitaan esitelmöitsijöiksi ja alustajiksi alan asiantuntijoita. Yhdistys järjestää myös tutustumiskäyntejä mielenkiintoisiin kohteisiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia järjestääkseen huvitilaisuuksia, luentoja ja niiden kaltaisia tilaisuuksia, sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä tarkoituksenmukaisen toimistotilan. Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia.

4§ Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Turun yliopistossa tilastotiedettä opiskeleva, opiskellut tai tilastotieteestä kiinnostunut Turun seudulla vaikuttava tai Turun yliopistosta valmistunut henkilö. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsentä ei voida valita yhdistyksen virkailijaksi eikä hallitukseen. Sekä varsinaiset jäsenet että kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen varsinainen jäsen voi olla myös ainaisjäsen.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen toimintaa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä, mikäli 4/5 kokouksessa annetuista äänistä tätä kannattaa. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan valita korkeintaan yksi (1) puheenjohtaja ja yksi (1) jäsen jokaista kalenterivuotta kohden.

5§ Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6§ Jäsenmaksut ja niiden määrääminen

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun tai ainaisjäsenmaksun, joiden suuruudet ja maksamisten eräpäivät määrätään yhdistyksen syyskokouksessa. Kunniajäsen ei suorita mitään maksuja.

Varsinaisten jäsenten on mahdollista suorittaa yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun sijaan ainaisjäsenen kertaluonteinen maksu. Ainaisjäsenille pätevät samat eroamisen ja erottamisen kriteerit kuin varsinaisille jäsenille.

7§ Hallitus

Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on ja yhdistystä edustaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja yhdestä (1) kahdeksaan (8) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Tarpeen mukaan hallitus voi valita muita virkailijoita keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta yhdistyksen varsinaisista jäsenistä, muihin kuin hallituksen tehtäviin. Hallituksen toimintasuunnitelman vahvistaa yhdistyksen kokous.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet (½) hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (½) sen jäsenistä on paikalla.

Hallitus voi kokoontua etänä teknisiä apuvälineitä käyttäen.

Hallituksen jäsen voi erota hallituksesta kesken kauden toimittamalla hallitukselle kirjallisen eroanomuksen. Mikäli hallituksen jäsen eroaa kesken kauden, on hallituksen kutsuttava koolle yhdistyksen ylimääräinen kokous neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa siitä, kun eroanomus on tuotu esiin hallituksen kokouksessa. Yhdistyksen kokous myöntää eron ja valitsee tarvittaessa eronneen tilalle uuden edustajan.

Mikäli puheenjohtaja tai taloudenhoitaja eroaa kesken toimikautensa, valitaan yhdistyksen kokouksessa korvaaja eronneen tilalle jäljellä olevan toimikauden loppuun.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri, kaksi yhdessä tai kukin yhdessä muun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa. Yhdistyksen taloutta koskevissa asioissa toisen nimenkirjoittajan on oltava taloudenhoitaja.

9§ Yhdistyksen tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle yhden (1) viikon kuluessa asiakirjojen vastaanottamisesta.

10§ Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen ylintä päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Varsinaisia kokouksia ovat loka-marraskuussa pidettävä yhdistyksen syyskokous ja helmi-maaliskuussa pidettävä yhdistyksen kevätkokous hallituksen määrääminä päivinä. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli vähintään 1/20 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä esittää sitä koskevan pyynnön kirjallisesti hallitukselle tai mikäli hallitus taikka yhdistyksen kokous katsoo kokouksen järjestämisen aiheelliseksi. Ylimääräinen kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa kirjallisen pyynnön jättämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet (½) annetuista äänistä. Yksityinen henkilö voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä yhdistyksen kokouksissa. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Esityslistalla oleva asia voidaan panna pöydälle, mikäli pöydällepanoa koskevaa ehdotusta kannattaa kaksi (2) äänivaltaista jäsentä. Kiireelliseksi asia voidaan julistaa 2/3 äänten enemmistöllä.

Yhdistyksen syyskokouksessa voidaan valita lisäksi hallituksen keskuudesta tai sen ulkopuolelta yhdistyksen varsinaisista jäsenistä yhdistyksen lippu-upseeri. Lippu-upseeri vastaa yhdistyksen lipusta, sen huoltamisesta ja sen arvokkuudesta akateemisissa perinnejuhlissa tai vastaavissa tilaisuuksissa, joissa yhdistys on edustettuna.

Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua yhdistyksen hallituksen määrittämin teknisin apuvälinein. Kokouksen etäosallistuminen on mahdollista vain kokouksen aikana (reaaliaikainen osallistuminen). Yhdistyksen hallitus voi päättää kokouskohtaisesti etäosallistumismahdollisuudesta.

11§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle hallituksen toimesta vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse yhdistyksen jäsenistön sähköpostilistalla taikka yhdistyksen internetsivustolla.

12§ Yhdistyksen kevät- ja syyskokouksessa käsiteltävät asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • Kokouksen päättäminen

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet ja eräpäivät seuraavalle kalenterivuodelle
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja muut jäsenet
 • Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja
 • Käsitellään muut esille tulleet asiat
 • Kokouksen päättäminen

13§ Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on mainittu kokouskutsussa ja jos muutosta kannattaa vähintään ¾ äänestyksessä annetuissa äänistä.

14§ Yhdistyksen purkaminen

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä vähintään yhden (1) kuukauden väliajalla pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, jolloin ehdotuksen kummassakin kokouksessa on saavutettava ¾ äänten enemmistö annetuista äänistä käydäkseen kokouksen päätöksestä.

15§ Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan yhdistyksen varat ja omaisuus Turun yliopistolle käytettäväksi tilastotieteen oppiaineen hyväksi, ellei viimeinen kokous päätä varojen käytöstä muulla tavalla tilastotieteen opiskelun ja tilastotieteellisen tutkimuksen hyväksi.

16§

Mikäli näissä säännöissä ei toisin määrätä, noudatetaan yhdistyksen toiminnassa voimassa olevia yhdistyslain säännöksiä.